Guess These 21 Bollywood Movie Names From The Character In The Movie.

Guess these 21 Bollywood movie names from the character in the movie. (E.g. Farhan, Chatur, Rancho.. Answer: 3 idiots) Sanjay, Ratan, Devika Teja, Gogo, Robert Prem, Manohar, Seema Kiran, Rahul, Vicky Ganga, Ram, Ballu Badshah, Benazir, Pasha Rajeshvar, Mandhari, Chunia Tony, Radha, Kishan Arjun Singh, Bheem Singh, Dashrat Singh Namdev, Damodar, Raghuvir Tina, Anjali, Rahul … Read more